Advertising & Anti-Spam Policies
 ดาวน์โหลด PDF   รูปแบบที่เหมาะกับเครื่องพิมพ์
 

นโยบายการโฆษณาและการห้ามการสแปม

สมาชิก Cosway – โปรดทราบ: นโยบายต่อไปนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิธีการส่งเสริมการขายของท่านซึ่งนำมาจาก ส่วนที่สาม
ของนโยบายและข้อตกลงของบริษัทที่ท่านได้ลงนามตกลงทางอินเตอร์เน็ตขณะลงทะเบียนเป็นสมาชิก Cosway

การปฎิบัติตามแผนรายได้ของ Cosway

สมาชิก Cosway ต้องปฎิบัติตามข้อตกลงของแผนรายได้ Cosway ที่ได้ระบุไว้ในเนื้อหาอย่างเป็นทางการ เว้นแต่ในกรณีสมาชิก
Cosway ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน สมาชิก Cosway ไม่สามารถเสนอ
Cosway ผ่านหรือร่วมกับระบบ โปรแกรม หรือวิธีการทางการตลาดอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเนื้อหาอย่างเป็นทางการ สมาชิก
Cosway ไม่ควรกำหนดหรือส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีแนวโน้มเป็นสมาชิก Cosway เข้าร่วม Cosway ในลักษณะที่แตกต่างออกจากแผนรายได้ที่กำหนดไว้ในเนื้อหาอย่างเป็นทางการ สมาชิก
Cosway ไม่ควรกำหนดหรือส่งเสริมให้สมาชิก Cosway ปัจจุบันหรือผู้ที่มีแนวโน้มเป็นสมาชิก Cosway รวมถึงสมาชิก
Cosway รายอื่นให้ปฎิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาอื่น นอกเหนือจากข้อตกลงและสัญญาอย่างเป็นทางการในการสมัครเป็นสมาชิก Cosway สมาชิกCosway ไม่ควรกำหนดหรือส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีแนวโน้มเป็นสมาชิก Cosway หรือลูกค้าซื้อสินค้าหรือชำระเงินแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือลักษณะอื่นเพื่อเข้าร่วมในแผนรายได้ Cosway นอกเหนือจากการซื้อหรือชำระที่ระบุไว้เป็นการรับรองหรือการกำหนดไว้ในเนื้อหาอย่างเป็นทางการของ Cosway

การโฆณาโดยรวม

สมาชิก Cosway ทุกรายจำเป็นต้องปกป้องและส่งเสริมชื่อเสียงที่ดีของบริษัทและสินค้าของบริษัท
การตลาดและการส่งเสริมการตลาดของ Cosway โอกาสทางธุรกิจของ Cosway แผนรายได้ และสินค้า Cosway จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของสาธารณชนและจำเป็นต้องปราศจากการกระทำที่ ไม่สุภาพ ฉ้อโกง หลอกลวง
ไร้จรรยาบรรณ หรือผิดศีลธรรม

ในการส่งเสริมทั้งสินค้าและโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่ทางบริษัทมอบให้ สมาชิก Cosway ควรใช้อุปกรณ์สื่อส่งเสริมการขายที่ได้รับการอนุมัติหรือผลิตโดยทางบริษัท เหตุผลของความจำเป็นนี้นั้นเรียบง่าย ทางบริษัทได้คัดสรรสินค้า ออกแบบแผนรายได้ และสื่อส่งเสริมการขายเพื่อรับรองว่าในทุกด้านมีความยุติธรรม ซื่อตรง เป็นรูปธรรมและอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายที่มีจำนวนมากและซับซ้อนของระดับชาติ รัฐบาลกลาง รัฐ จังหวัด เขต และท้องถิ่น หากบริษัทฯอนุญาตให้สมาชิก Cosway สามารถสร้างอุปกรณ์สื่อส่งเสริมการขายได้เอง(รวมถึงการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต) โดยไม่ผ่านการอนุมัติทางบริษัท แม้ด้วยจรรยาบรรณและเจตนาที่ดี แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะละเมิดข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริษัท การละเมิดเหล่านี้แม้อาจมีจำนวนไม่มาก แต่ก็สามารถทำลายโอกาสทางธุรกิจของ
Cosway ให้แก่สมาชิก Cosway ทุกคนได้ ดังนั้นสมาชิก
Cosway ต้องส่งมอบสื่ออุปกรณ์ส่งเสริมการขาย โฆษณา และงานเขียนต่างๆ (รวมถึงการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ ป้าย โฆษณาส่วนตัว บล็อก ฟอรั่ม ฯลฯ) แก่บริษัทเพื่อรับการอนุมัติล่วงหน้า หากสมาชิก Cosway ไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรที่เฉพาะเจาะจงในการใช้สื่อ จะถือว่าคำร้องนั้นถูกปฎิเสธ สมาชิก
Cosway สามารถพัฒนา ผลิตและใช้ประโยชน์อุปกรณ์สื่อส่งเสริมการขาย โฆษณา
และงานเขียนต่างๆโดยที่ไม่ต้องขอการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการอ้างอิง
โดยตรงหรือทางอ้อมถึงบริษัท แผนรายได้ สินค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า
เครื่องหมายการบริการ ชื่อทางการบริการ เว็บไซต์ต่างๆ ที่อยู่เว็บไซต์ หรือข้อมูลใดๆอันเป็นการบ่งบอกถึงบริษัท

นโยบายการโฆษณาและการห้ามสแปม

เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก Cosway ของเรา ทางบริษัทถือนโยบายต่อต้านการสแปมหรือการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม สมาชิก Cosway คนใดที่ถูกจับได้กรณีกระทำการสแปมหรือโฆษณาอย่างไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมธุรกิจ
Cosway ของตนเอง จะถูกยกเลิกสถานภาพสมาชิกทันที กรณีสมาชิก Cosway ถูกยกเลิกสถานภาพสมาชิกข้อหากระทำการสแปมหรือโฆษณาอย่างไม่เหมาะสม ส่งผลทำให้สูญเสียสิทธิพิเศษของสมาชิก
Cosway ทั้งหมด จะถูกยึดเงินที่ค้างต่างๆ ของ Silver Volume (SV), Gold Volume (GV), Qualification Volumes และสูญเสียเครือข่ายธุรกิจทั้งหมด กรณีสมาชิกถูกยกเลิกสถานภาพกรณีข้อหากระทำการสแปมหรือโฆษณาอย่างไม่เหมาะสม ลูกค้าจะสูญเสียสิทธิประโยชน์ทั้งหมด หากการสแปมหรือการโฆษณาอย่างไม่เหมาะสมส่งผลเสียหายหรือเป็นเหตุให้เว็บไซต์ โดเมน เซอร์เวอร์ หรือการทำงานของ Cosway ได้รับผลกระทบต่อการปฎิบัติงาน สมาชิก Cosway ที่มีส่วนรับผิดชอบในการสแปมหรือโฆษณาอย่างไม่เหมาะสมนั้น จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและความสูญเสียทางธุรกิจทั้งหมด

ด้วยวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ ทางบริษัท ถือว่าการกระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้ ภายใต้สถานการณ์ที่ระบุไว้เป็นการสแปมและเป็นการละเมิดนโยบายนี้:

โดยเฉพาะ สมาชิก Cosway ห้ามกระทำการใดดังต่อไปนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน Section A และภายใต้สถานการณ์ใดๆ ที่กำหนดไว้ใน Section B:

Section A

 • ใช้คำว่า Cosway หรือ (แม้จะอยู่ซ้อนในอีกคำ เช่น MyCosway หรือ CoswayNow และอื่นๆ)
 • อาศัยการสร้างคำจากคำเหล่านี้ (เช่น e-Cosway eeCosway หรือ Causeway)
 • อ้างอิงถึง Cosway
 • ใช้การเชื่อมกับที่อยู่เว็บไซต์หรือเว็บไซต์ใดๆของ Cosway
 • ใช้การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่จะเชื่อมต่อไปยังที่อยู่เว็บไซต์หรือเว็บไซต์ Cosway
 • วาง”ลิ้งค์ที่อยู่” หรือ “ลิ้งค์ที่โยง” ซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ Cosway ใดๆ
 • ส่งข้อมูลใดๆที่เป็นการบอกโดยตรงหรือทางอ้อมเป็นนัยว่าเกี่ยวข้องกับ Cosway

Section B

 • การละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ส่วนกลาง หรือระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผ่านอีเมลไม่พึงประสงค์
 • ในเว็บไซต์ เว็บเพจ ฟอรั่ม กลุ่มในอินเตอร์เน็ต หรือบล็อก
 • ในโฆษณาส่วนตัวทุกรูปแบบ(ยกเว้นกรณีได้รับการอนุญาตจากทางบริษัทโดยเฉพาะ – โปรดดูแนวทางการตลาด)
 • ในแฟ้มลายเซ็น(ยกเว้นกรณีได้รับการอนุญาตจากทางบริษัทโดยเฉพาะ – โปรดดูแนวทางการตลาด)
 • ในอีเมลที่ส่งไปยังบุคคล หรือ ผู้มุ่งหวัง ใดๆที่ไม่ได้ระบุขอข้อมูลหรืออนุญาตให้ส่ง
 • ในอีเมลที่ส่งไปยังรายชื่อขนาดใหญ่รวมถึง “safe list” “cleaned list” “purchased list” และรายชื่อที่คัดลอกมาจากส่วน
  “send to”ของอีเมลที่ส่งมายังท่าน
 • ในอีเมลที่ส่งเป็นการตอบรับบุคคลที่ได้ทิ้งข้อความ วางโฆษณาส่วนตัว หรือส่งอีเมลไม่พึงประสงค์แก่ท่าน
 • ในอีเมลที่ส่งไปโดยไม่ระบุที่อยู่อีเมลส่งกลับที่ผู้รับสามารถส่งตอบรับกลับ
 • ในอีเมลที่ใช้ชื่อปลอมหรือลวง ชื่อเรื่องปลอม หัวข้อปลอมหรือลวง หัวเรื่องปลอมหรือลวง รวมถึงข้อมูลเท็จหรือลวงอื่นๆ
 • ขณะติดต่อสื่อสารผ่านห้องแชท ฟอรั่ม กลุ่ม หรือบล็อก(เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากทางบริษัท)
 • ขณะติดต่อกับบุคคลอื่นผ่านระบบส่งข้อความทันที(เช่น ICQ Yahoo IM Skype ฯลฯ) โดยไม่รับการอนุญาตหรือการขอรับข้อมูลเพิ่มจากบุคคลนั้นๆ
 • ขณะทิ้งข้อความในฟอรั่ม กลุ่ม กระดานข่าว รายการหัวข้อสนทนา บล็อก หรือ”ส่วนความคิดเห็น”รวมถึงแหล่งอื่นๆลักษณะเดียวกันทางอินเตอร์เน็ต
 • ในสื่อออนไลน์ และตีพิมพ์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าโดยบริษัท
 • ในสื่อใดๆที่ได้แจกจ่ายในที่ส่วนบุคคล หรือในสถานที่หรือในลักษณะที่หวงห้ามโดยบุคคล ปัจจัย หรือกฎหมาย

การส่งแฟกซ์ไม่พึงประสงค์

เว้นแต่ที่กล่าวในส่วนนี้ สมาชิก Cosway ไม่สามารถใช้หรือส่งแฟกซ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวกับธุรกิจ Cosway คำว่า”แฟกซ์ไม่พึงประสงค์”หมายถึง การใช้โทรสารส่งสื่อหรือข้อมูลใดๆในการโฆษณาหรือส่งเสริม
Cosway ในด้านสินค้า แผนรายได้ หรือด้านอื่นๆของบริษัทที่ได้ส่งแก่บุคคลใดก็ตาม ยกเว้นกรณีการแฟกซ์ที่:
(ก) ส่งไปยังบุคคลที่ได้แสดงการเชิญหรืออนุญาตก่อนหน้า (ข) ส่งไปยังบุคคลที่เป็นสมาชิก Cosway ได้สร้างความสัมพันธ์ด้านธุรกิจหรือส่วนตัว คำว่า”สร้างความสัมพันธ์ด้านธุรกิจหรือส่วนตัว”หมายถึง ความสัมพันธ์ที่มีมาก่อนหรือคงมีอยู่ที่สร้างจากการสื่อสารติดต่อกันจากทั้งสองฝ่ายโดยสมัครใจระหว่างสมาชิกCosway และบุคคลบนพื้นฐานของ: (ก) การสอบถาม การสมัคร การซื้อ หรือการติดต่อโดยบุคคลเกี่ยวกับสินค้าที่เสนอโดยสมาชิก
Cosway หรือ (ข) ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือทางครอบครัวโดยที่ยังไม่มีฝ่ายใดยุติความสัมพันธ์

เทคนิคการขายผ่านทางโทรศัพท์

ห้ามการใช้อุปกรณ์ในการชักชวนผ่านการโทรศัพท์อัตโนมัติหรือเทคนิค “หลอกลวง ต้มตุ๋น”
รวมถึง การทำการตลาดหรือการส่งเสริมบริษัท สินค้า หรือโอกาส ด้วยวัตถุประสงค์ของส่วนนี้ คำว่า “หลอกลวง ต้มตุ๋น” รวมถึงกลยุทธ์การกดดันการขายที่มีผลในการกำหนดระยะเวลาสั้นๆซึ่งผู้มุ่งหวัง ต้องเลือกตัดสินใจหรือออกแบบมาเพื่อเอาชนะความไม่เต็มใจเข้าร่วม Cosway ของผู้มุ่งหวัง ซึ่งรวมถึง:

 • การใช้ขบวนการโทรศัพท์หรือการโทรศัพท์ที่ไม่พึงประสงค์หาบุคคลที่ไม่ได้รู้จักหรือมีความสัมพันธ์ก่อนห
  น้ากับผู้โทรศัพท์และผู้รับถูกรบเร้าให้รีบตัดสินใจร่วม Cosway โดยไม่คำนึงความต้องการหรือเป้าหมายของผู้รับ
 • การใช้บทพูดที่ออกแบบมาเพื่อรับมือข้อโต้แย้งของผู้มุ่งหวัง
 • การโทรศัพท์หาซ้ำๆ
 • การโทรศัพท์ที่ออกแบบมาเพื่อดักจับทางผู้มุ่งหวัง
 • การใช้น้ำเสียงข่มขู่ทางโทรศัพท์
 • การบอกผู้มุ่งหวัง ว่าเหลือเวลาไม่มากให้ตัดสินใจ

เว็บไซต์ ชื่อโดเมน และที่อยู่อีเมล
สมาชิก Cosway ไม่สามารถใช้ลงทะเบียน หรือพยายามลงทะเบียน คำว่า Cosway หรือชื่อการค้า เครื่องหมายการค้า
ชื่อบริการ เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้าของบริษัท รวมถึงคำที่สร้างมาจากชื่อเหล่านั้นในชื่อโดเมน ที่อยู่อีเมล
ชื่อกลุ่ม ชื่อบล็อก ฯลฯ

สมาชิก Cosway ไม่สามารถใช้คำว่า Cosway, Mutual Marketing ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าใดๆของ
Berjaya รวมถึงชื่อบริษัทหุ้นส่วนบนเว็บไซต์ บล็อก ฟอรั่ม หรือกลุ่ม รวมทั้งในรหัส HTML หรือ Meta-tag เว็บไซต์ใดๆ
ที่ไม่ใช่ของ Cosway โดยที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท

สมาชิก Cosway ไม่สามารถเชื่อมต่อโดเมนหรือเว็บไซต์ใดๆของ Cosway กับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ของ
Cosway หากสมาชิก Cosway มีประสงค์ในการใช้คำว่า “Cosway” บนเว็บไซต์หรือมีประสงค์ที่จะเชื่อมต่อ
Cosway จากเว็บไซต์ที่สมาชิก
Cosway ได้สร้างขึ้น ให้ติดต่อบริษัทเพื่อ ทำการขออนุญาตและการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร สมาชิก
Cosway ทุกรายไม่สามารถใช้ รวม หรือพยายามรวมคำว่า Cosway หรือชื่อการค้า เครื่องหมายการค้า
ชื่อบริการ เครื่องหมายการบริการ ชื่อสินค้ารวมถึงคำที่สร้างมาจากชื่อเหล่านั้นไว้ในชื่อที่อยู่อีเมลหรือแฟ้มลายเซ็น

ถ้าสมาชิก Cosway มีความประสงค์ที่จะใช้เว็บเพจในอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมธุรกิจตน สามารถกระทำได้โดย
ใช้รูปแบบเป็นทางการในเว็บไซต์ของบริษัท สมาชิก Cosway สามารถสร้างเว็บไซต์ตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามสมาชิก
Cosway ต้องแน่ใจว่าเว็บไซต์ตนไม่มีการอ้างอิงโดยตรงหรือทางอ้อมถึงบริษัท แผนรายได้ ของบริษัท สินค้า
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เว็บไซต์ ที่อยู่เว็บไซต์หรือข้อมูลลักษณะอื่นที่สามารถระบุถึงบริษัท สมาชิก
Cosway ที่สร้างหรือโฆษณาเว็บไซต์ตัวเองจะต้องลงทะเบียนเว็บไซต์ตนกับทางบริษัทและรับการอนุมัติล่วงหน้า
ก่อนนำสู่สาธารณชน สมาชิก Cosway จำเป็นต้องแจ้งทางบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเว็บไซต์ การไม่ลงทะเบียนหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงถือเป็นการละเมิดนโยบายและระเบียบข้อตกลงนี้

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ทางบริษัทไม่อนุญาตไม่ว่ากรณีใดในการใช้ชื่อการค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อบริการ เครื่องหมายบริการ
ชื่อสินค้า ที่อยู่เว็บไซต์ เว็บไซต์ การออกแบบ หรือสัญลักษณ์โดยบุคคลใดก็ตามรวมถึงสมาชิก Cosway ที่ไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร สมาชิก Cosway ไม่จำเป็นต้องทำการขออนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรในการใช้รายการที่กล่าวข้างต้น หากสมาชิก
Cosway ใช้อุปกรณ์สื่อที่เป็นทางการของบริษัท

สมาชิก Cosway ไม่สามารถผลิตจำหน่ายหรือแจกการบันทึกกิจกรรมงานหรือคำบรรยายใดๆ ของบริษัท
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท รวมถึงการไม่สามารถอัดสำเนาการบันทึกเสียงหรือวีดิทัศน์การนำเสนอต่างๆของบริษัทเพื่อการขายหรือการใช้ส่วนตัว

สิทธิ์ความเจ้าของบนเว็บไซต์

สมาชิก Cosway ยอมรับว่าเว็บไซต์ Cosway ประกอบด้วยข้อมูล ฐานข้อมูล แผนภาพ
ซอฟต์แวร์ วีดิโอ เนื้อหา แบบตัวพิมพ์ ภาพพิมพ์ ดนตรี เสียง และส่วนประกอบอื่นๆ(โดยรวมเป็น”ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่อยู่ภายใต้การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางธุรกิจหรือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอื่นๆและสิทธิ์เหล่านี้ถูกต้องและอยู่ภายใต้การคุ้มครองในทุกรูปแบบและเทค
โนโลยีในปัจจุบันหรือภายหลังการปรับปรุง สมาชิก Cosway ตกลงที่จะไม่ทำการดัดแปลง นำออก ลบ แต่งเติม เพิ่ม ตีพิมพ์ ส่ง หรือมีส่วนร่วมในการส่งหรือขาย สร้างงานลอกเลียนแบบ แจกจ่าย ปฎิบัติ แสดง หรือในทางใดเอาเปรียบทรัพย์สินทางปัญญาหรือเว็บไซต์โดยรวมหรือบางส่วน

ขอบเขตการเข้าชมและใช้เว็บไซต์ Cosway อย่างถูกกฎหมายโดยที่ไม่มีการห้ามที่เฉพาะเจาะจงแจ้งไว้ สมาชิก
Cosway สามารถแสดง ดาวน์โหลด บันทึกและตีพิมพ์บางส่วนของเว็บไซต์เพื่อการใช้โดยส่วนตัวเท่านั้น ในการกระทำดังกล่าวสมาชิกไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สื่อและต้องคงรักษาหมา
ยเหตุแจ้งลิขสิทธิ์และความเป็นเจ้าของอื่นๆที่มีในอุปกรณ์สื่อ

สมาชิก Cosway ไม่สามารถนำหรือลอกเลียนอุปกรณ์สื่อใดๆ บนเว็บไซต์ Cosway โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท สมาชิก Cosway ตกลงในการไม่ลอกเลียน
ถอดรื้อ แปลกลับ หรือทำการวิศวกรรมย้อนกลับ ส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ใดๆ ของ Cosway สมาชิก Cosway ตกลงเพิ่มเติมในการไม่พยายามที่จะได้หรือเรียนรู้ที่มาของรหัส โครงสร้าง ขั้นตอนวิธี
หรือแนวคิดที่สำคัญของเว็บไซต์ต่างๆดังกล่าว

การฝ่าฝืนในส่วนนี้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงสมาชิก Cosway ข้อกำหนดที่เข้มงวดนี้ใน Section 3.2.7. คงอยู่ภายใต้ข้อตกลงการยกเลิกสมาชิก Cosway

สื่อและการสอบถามของสื่อ

สมาชิก Cosway ต้องไม่พยายามตอบข้อซักถามของสื่อเกี่ยวกับ Cosway สินค้า หรือธุรกิจอิสระส่วนตัว
Cosway ของสมาชิก การสอบถามจากสื่อใดๆต้องส่งถึงบริษัททันที นโยบายนี้ออกแบบมาเพื่อเป็นการรับรองว่าสาธารณชนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่เหมาะสม

การฉ้อโกงการลงทะเบียน

“การฉ้อโกงการลงทะเบียน” รวมถึง: (ก) การลงทะเบียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นหน่วยงานโดยไม่ทราบถึงและ/หรือการดำเนินการสมัครและข้อตกลงสมาชิก
Cosway บุคคลเหล่านี้ (ข) การลงทะเบียนหรือพยายามลงทะเบียนของบุคคลที่ไม่มีตัวตนหรือเป็นสมาชิก Cosway (“ผี”) การฉ้อโกงการลงทะเบียนถือเป็นการละเมิดนโยบายและขั้นตอน และถือเป็นสิ่งต้องห้ามกระทำโดยเด็ดขาด

การอ้างและกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาต

สมาชิก Cosway จะต้องรับผิดชอบทุกถ้อยคำของตนในการเขียนหรือพูดที่เกี่ยวกับสินค้า Cosway และแผนรายได้ ที่ไม่ได้อยู่ในอุปกรณ์สื่อทางการของบริษัท สมาชิก Cosway ยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท
กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงานและตัวแทน รวมทั้งไม่เอาผิด กรณีต้องรับผิดชอบใดๆ รวมถึงคำตัดสิน
โทษทางกฎหมายแพ่ง การคืนเงิน ค่าทนายความ ค่าศาลหรือความสูญเสียทางธุรกิจที่ทางบริษัทได้รับเนื่องจากการดำเนินงานแทนหรือการกระทำโดยไม่ไ
ด้รับการอนุญาตของสมาชิก
Cosway ข้อบัญญัตินี้คงอยู่ภายใต้ข้อตกลงการยกเลิกสมาชิก Cosway

การกล่าวอ้างสินค้า

ห้ามกล่าวคำอ้างอิงใดๆ (รวมถึงการรับรองส่วนตัว) ถึงการรักษา เยียวยา หรือสรรพคุณสินค้าของทางบริษัท เว้นแต่ที่มีอยู่ในอุปกรณ์สื่อทางการของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามสมาชิก Cosway กล่าวอ้างใดๆ ถึงสินค้า Cosway มีประโยชน์ในการฟื้นฟู บำบัด วินิจฉัย บรรเทา หรือป้องกันโรคใดๆ คำกล่าวเช่นนี้สามารถนับเป็นการอ้างทางการแพทย์หรือยา คำกล่าวเช่นนี้ไม่เพียงแต่ละเมิดนโยบายบริษัทแต่ยังสามารถละเมิดกฎหมายระดับประเทศ รัฐ ภูมิภาค เขต หรือท้องถิ่น

การกล่าวอ้างรายได้

ด้วยความกระตือรือร้นในการรับสมัครสมาชิก Cosway ใหม่เพิ่ม สมาชิก
Cosway บางรายอาจกล่าวอ้างถึงรายได้หรือผลตอบแทน เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของการตลาดแบบเครือข่าย การกระทำเช่นนี้ส่งผลตรงกันข้ามเนื่องจากสมาชิก Cosway รายใหม่อาจผิดหวังอย่างรวดเร็ว เมื่อผลลัพธ์ของเขาไม่ได้มากหรือเร็วเท่าคนอื่น ทางเราเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของรายได้ Cosway ยิ่งใหญ่พอที่จะสร้างความน่าสนใจโดยไม่ต้องชี้แจงรายได้ของผู้อื่น

นอกจากนั้น หลายประเทศ รัฐ ภูมิภาคและเขตต่างมีกฎหมายหรือระเบียบที่ควบคุมหรือห้ามการอ้างหรือรับรองรายได้บางประเภทจากบุคคลที่ทำ
ด้านการตลาดแบบเครือข่าย ในขณะที่สมาชิก Cosway อาจเชื่อว่าการนำสำเนารายงานสถานะทางธุรกิจ (Business Status Reports)
มาแสดง หรือเปิดเผยรายได้ตนเองหรือคนอื่นจะส่งผลดี แต่การกระทำดังกล่าวมีผลทางกฎหมายที่อาจกระทบบริษัทในทางลบเช่นเดียวกับสมาชิกที่ Cosway กระทำการกล่าวอ้าง เว้นแต่ทำการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมตามข้อกฎหมายพร้อมกับการเสนออ้างอิงรายได้ แต่เนื่องจากสมาชิก Cosway มีข้อมูลที่จำเป็นเพื่อกระทำการอ้างอิงรายได้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย สมาชิก Cosway ห้ามแสดงภาพ อ้างอิงรายได้หรือเผยข้อมูลรายได้ทาง Cosway หรือรายงานสถานะทางธุรกิจ(Business Status Reports)(รวมถึงการแสดงบัญชีธนาคารหรือประวัติภาษี) ตัวอย่างรายได้เป็นเพียงสมมติฐานในการอธิบายแผนรายได้ เป็นการประมาณการทางคณิตศาตร์ ในขณะที่เสนอแผนรายได้หรือสนทนาเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจของ Cosway สมาชิก
Cosway สามารถแสดงแก่ผู้มุ่งหวังได้ตราบใดที่สมาชิกสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเพียงตัวอย่างที่สมมติฐานขึ้นเท่านั้น

การขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่ชักชวนบุคคลอื่นระหว่างทำงานร่วมกัน

สมาชิก Cosway อาจเข้าร่วมการขายตรงหรือการตลาดแบบเครือข่ายหรือการตลาดแบบหลายชั้นอื่นๆ (กล่าวโดยรวมคือ”การตลาดแบบเครือข่าย”) สมาชิก Cosway อาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมการขายสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้า
Cosway หากต้องการ อย่างไรก็ตาม ถ้าสมาชิก Cosway เลือกที่จะร่วมในการตลาดแบบเครือข่ายอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้านผลประโยชน์และความซื่อสัตย์ สมาชิก Cosway ห้ามกระทำการตามที่ระบุไว้ในการแนะนำ โดยไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorised Introduction) ซึ่งรวมถึงสิ่งดังต่อไปนี้:

ในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงนี้ การกระทำหรือความพยายามแนะนำหรือรับสมัครสมาชิก Cosway เพื่อเข้าร่วมธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงการนำเสนอแผนหรือเข้าไปมีส่วนช่วยการเสนอแผนงานการร่วมธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายอื่นให้แก่สมาชิก Cosway คนใดก็ตาม รวมถึงการบอกเป็นนัยหรือชัดเจนในการสนับสนุนสมาชิก Cosway รายใดให้ร่วมธุรกิจอื่น เนื่องจากมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดความขัดแย้ง หากสมาชิก Cosway ทำการตลาดแบบเครือข่ายสองโปรแกรมพร้อมๆกัน เป็นความรับผิดชอบของสมาชิก Cosway ที่ต้องตรวจสอบว่า ผู้มุ่งหวังเป็นสมาชิก Cosway หรือไม่ ก่อนแนะนำหรือก่อนรับสมัครผู้มุ่งหวังเข้าธุรกิจเครือข่ายอื่น

เป็นระยะเวลาหกเดือนหลังจากการยกเลิกข้อตกลงการเป็นสมาชิก Cosway อดีตสมาชิก Cosway ผู้นั้นไม่สามารถแนะนำสมาชิก
Cosway รายอื่นเข้าร่วมการตลาดแบบเครือข่ายอื่นได้

รายงานสถานภาพธุรกิจ

รายงานสถานภาพธุรกิจมีให้สมาชิก Cosway เข้าดูได้ที่เว็บไซต์ทางการของบริษัท การเข้าไปในรายงานสถานภาพธุรกิจออนไลน์มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน รายงานสถานภาพธุรกิจและข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับ ประกอบไปด้วยข้อมูลสมาชิกและความลับทางการค้าของบริษัท รายงานสถานภาพธุรกิจมีไว้ให้สมาชิก Cosway เป็นความลับและจะให้บริการสมาชิก เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือสมาชิก Cosway ในการทำงานกับเครือข่ายของตนในการพัฒนาธุรกิจ Cosway ของพวกเขา สมาชิก Cosway ควรใช้รายงานสถานภาพธุรกิจเพื่อช่วยกระตุ้นและฝึกฝนสมาชิก Cosway รายอื่นในเครือข่ายตน (branch network) สมาชิก
Cosway และบริษัทตกลงว่าหากสมาชิก Cosway ไม่ได้ยินยอมต่อข้อกำหนดการรักษาความลับและการไม่เปิดเผยข้อมูล ทางบริษัทจะไม่จัดรายงานสถานภาพธุรกิจให้แก่สมาชิก Cosway สมาชิก Cosway จะต้องไม่ปฎิบัติในนามตนเอง ผู้อื่น หุ้นส่วน กลุ่ม บริษัท หรืออื่นๆ ในการ:

ใช้ข้อมูลเพื่อแข่งขันกับบริษัทหรือด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการส่งเสริมธุรกิจ Cosway ของตน หรือแนะนำชักชวนสมาชิก
Cosway ที่มีรายชื่อในรายงานใดก็ตามหรือพยายามโน้มน้าวชักจูงสมาชิก Cosway ให้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

ตามคำขอของบริษัท สมาชิก Cosway คนปัจจุบันหรือคนที่เคยเป็นสมาชิก Cosway ในอดีต คนใดก็ตามจะต้องนำส่งต้นฉบับและสำเนารายงานสถานภาพธุรกิจทั้งหมดมอบให้แก่บริษัทฯ เมื่อมีการร้องขอจากบริษัทฯ

การอนุมัติหรือสนับสนุนของภาครัฐ

โดยส่วนมากหน่วยงานควบคุมระดับประเทศ รัฐ ภูมิภาค เขต
หรือท้องถิ่นรวมถึงเจ้าหน้าที่จะไม่เห็นชอบหรือสนับสนุนการขายตรงหรือการตลาดแบบเครือข่ายของบริษัทใดๆ ดังนั้นสมาชิก
Cosway
ไม่ควรเสนอหรือบอกเป็นนัยว่าบริษัทหรือแผนรายได้ของทางบริษัท ได้รับการ”อนุมัติ”
“สนับสนุน”หรือการช่วยเหลือใดๆจากหน่วยงานรัฐ เว้นแต่บริษัทหรือแผนรายได้
ได้รับการอนุมัติหรือสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานรัฐแล้ว

การเก็บกักใบสมัครหรือรายการสั่งสินค้า

สมาชิก Cosway ต้องไม่ปรับเปลี่ยนการสมัครของสมาชิกใหม่ Cosway หรือการซื้อสินค้า การถือใบสมัครหรือใบสั่งสินค้าเป็นการ”กัก” คำว่า”กัก”รวมถึง: (ก) การไม่ส่งหรือถือใบสมัครการเป็นสมาชิกเกินยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง หลังจากสมาชิก Cosway ใหม่ได้มอบเงินสมัครหรือข้อมูลบัตรเครดิตใดๆให้(เว้นแต่การส่งใบสมัครและข้อตกลงการเป็นสมาชิก Cosway ไม่สามารถทำได้เนื่องจากกรณีใน Section 1.4) (ข) การวางตำแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงใบสมัครการเป็นสมาชิก Cosway วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ตามแผนรายได้ Cosway (ค) ช่วยเหลือด้านการเงินแก่สมาชิก Cosway ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ตามแผนรายได้ Cosway การกักในสมัคร เป็นการละเมิดนโยบายและข้อตกลงและถือเป็นการกระทำที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด

สถานภาพผู้รับจ้างอิสระ

สมาชิก Cosway เป็นผู้รับจ้างอิสระและไม่ได้เป็นผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือโอกาสทางธุรกิจ ข้อตกลงระหว่างบริษัทและสมาชิก
Cosway ไม่ได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้าง สำนักงาน หุ้นส่วน หรือการร่วมการค้าระหว่างบริษัทและสมาชิก
Cosway สมาชิก Cosway จะไม่รับการปฎิบัติในฐานะลูกจ้างสำหรับการทำงานหรือเพื่อเหตุผลด้านภาษีระดับประเทศ รัฐ ภูมิภาค เขตหรือท้องถิ่น สมาชิก Cosway ทุกรายมีหน้าที่ชำระภาษีระดับประเทศ รัฐ ภูมิภาค เขตหรือท้องถิ่น จากรายได้และผลตอบแทนที่ได้รับในฐานะสมาชิก Cosway ของบริษัท สมาชิก Cosway ไม่มีอำนาจ (แสดงหรือโดยนัย) ลงนามผูกพันแทนบริษัท หรือข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น สมาชิก Cosway ต้องกำหนดเป้าหมาย ชั่วโมงทำงาน และวิธีการขายของตนเอง ตราบใดที่ยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและข้อตกลงของสมาชิก Cosway รวมถึงนโยบายและขั้นตอน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การใช้ชื่อ Cosway

ชื่อ Cosway และชื่ออื่นๆ ที่บริษัทอาจเลือกนำไปใช้ถือเป็นชื่อที่เป็นกรรมสิทธิ์ทางการค้า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของบริษัท ดังนั้นเครื่องหมายเหล่านี้มีค่าต่อบริษัทและมีให้สมาชิก Cosway เพื่อการใช้งานในลักษณะที่ต้องได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้ง การใช้ชื่อ Cosway บนวัตถุหรือสิ่งใดๆที่ไม่ได้ผลิตโดยทางบริษัท จะกระทำมิได้ ยกเว้นชื่อดังต่อไปนี้:
 
(ชื่อสมาชิก)
สมาชิก Cosway

สมาชิกทุกคนสามารถลงชื่อเป็น สมาชิก Cosway ในสมุดโทรศัพท์ สมุดหน้าเหลืองภายใต้ชื่อตัวเอง อย่างไรก็ตามวลีนี้หรือการใช้คำเพิ่มเติมระบุ Cosway ไม่สามารถใช้ได้ในอีเมลแฟ้มลายเซ็น สมาชิกไม่สามารถลงโฆษณาภาพโดยใช้ชื่อหรือเครื่องหมาย Cosway ในสมุดโทรศัพท์ สมาชิก Cosway ไม่สามารถรับโทรศัพท์ด้วยการกล่าว “Cosway” หรือ ในทางหนึ่งทางใดที่จะทำให้ผู้โทรเข้าใจว่าได้ติดต่อกับสำนักงานของบริษัท

การปฎิบัติตามกฎหมายและพระราชบัญญัติ

ในบางประเทศ รัฐ ภูมิภาค เขต อำเภอ และเมือง มีกฎหมายควบคุมธุรกิจที่ทำงานในครัวเรือน ในกรณีส่วนใหญ่กฎหมายเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับสมาชิก Cosway เนื่องจากลักษณะของธุรกิจ อย่างไรก็ตามสมาชิก
Cosway จำเป็นต้องปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตน หากมีเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งสมาชิก Cosway ว่ามีกฎหมาย ข้อบังคับหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับตน สมาชิก Cosway ควรจะให้ความร่วมมือด้วยความสุภาพและส่งสำเนากฎหมายดังกล่าวแก่บริษัททันที ในหลายกรณีมีข้อยกเว้นทางกฎหมายที่ใช้กับทางสมาชิก Cosway และสมาชิก Cosway จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายข้อบังคับประเทศ รัฐ ภูมิภาค เขต หรือท้องถิ่นในการดำเนินธุรกิจของตน