Terms of Use
 ดาวน์โหลด PDF   รูปแบบที่เหมาะกับเครื่องพิมพ์
 

ข้อกำหนดของการใช้งาน

บทนำ

บริษัทเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Cosway โดยได้ตั้งข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดของการใช้งาน”) เป็นข้อกำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมดูแลผู้เข้ามาใช้เว็บไซต์ Cosway ของเรา รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะสมาชิกและผู้ซื้อสินค้า เมื่อท่านอ่านข้อกำหนดของการใช้งานและตกลงที่จะผูกพันกับข้อกำหนดดังกล่าวก่อนการใช้เว็บไซต์ Cosway ท่านจะทราบว่าสิ่งใดที่ท่านคาดหวังจากบริษัทและที่บริษัทคาดหวังจากท่าน โดยการใช้งานของท่าน และการใช้เว็บไซต์ Cosway อย่างต่อเนื่องจะได้รับการควบคุมตามข้อกำหนดต่างๆ ของเอกสารนี้ เมื่อลงชื่อใช้งานในเว็บไซต์ Cosway ถือว่าท่านตกลงยอมรับและผูกพันตามกฏหมาย และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของการใช้งานอย่างเคร่งครัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือเอาข้อกำหนดของการใช้งานเหล่านั้นออกบางส่วนได้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากท่านไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของการใช้งานที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่ได้มีการแก้ไขแล้ว กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์และหยุดกระทำกิจกรรมใดๆ ในการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวทันที ท่านสามารถดูข้อกำหนดของการใช้งานฉบับที่เป็นปัจจุบันที่สุด (ตามที่ได้แก้ไขเป็นครั้งคราว) ได้เสมอที่หน้านี้ นอกจากนั้นเมื่อท่านใช้บริการบางอย่างของ Cosway ท่านอาจต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ได้แสดงไว้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว แนวทางปฏิบัติรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านั้นได้รวมเข้าไว้เพื่อการอ้างอิงในข้อกำหนดของการใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดของการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Cosway อย่างต่อเนื่อง จะมีการแสดงให้เห็นในเว็บไซต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของการใช้งานเหล่านั้น และจะถือเป็นการยอมรับของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หากท่านเป็นสมาชิก Cosway ท่านยังมีข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับสมาชิก หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้า ขึ้นอยู่กับว่าสัญญาฉบับใดเกี่ยวข้องกับท่าน

ผู้เข้าชมที่ตั้งใจ

บริษัทได้จัดทำเว็บไซต์ Cosway เพื่อเป็นบริการให้กับสมาชิกและผู้ซื้อสินค้าของ Cosway และผู้เข้าชมเว็บไซต์อื่น
ๆ ที่ได้รับอนุญาต โดยเป็นเว็บไซต์เพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ การใช้เว็บไซต์เป็นการสร้างความสัมพันธ์ตามสัญญาตามกฏหมายระหว่างผู้ใช้กับบริษัท ดังนั้นจึงไม่มีเจตนามีไว้สำหรับบุคคลหรือหน่วยงานใดที่ยังไม่ถึงวัยอันสมควรหรือไม่สามารถทำนิติกรรมไ
ด้อย่างอิสระในประเทศของตนบริษัทไม่มีการกล่าวอ้างว่าเนื้อหาและข้อมูลที่ไ
ด้ลงไว้ในเว็บไซต์เหมาะสมหรือได้รับอนุญาตหรือสามารถนำมาลง
ไว้ใช้งานได้ตามกฏหมายในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ การเข้าถึงเนื้อหาบางประการในเว็บไซต์ Cosway อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ทำได้ในบางประเทศ ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฏหมายในประเทศที่อาศัยอยู่ก่อนการใช้เว็บไซต์

เครื่องหมายการค้า 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาต บริษัทจะไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้าของบริษัท เครื่องหมายการค้า ชื่อบริการ เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า เครื่องหมายสินค้า URLs ที่อยู่ของเว็บไซต์ เครื่องหมาย การออกแบบ หรือสัญญลักษณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยบุคคลใด รวมทั้งสมาชิกและผู้ซื้อสินค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน ข้อห้ามนี้ไม่ได้ใช้กับสมาชิกที่ใช้เนื้อหาที่เป็นทางการตามแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการของบริษัท

ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้บันทึก หรือผลิตขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ของการขายหรือการเผยแพร่เหตุการณ์หรือคำกล่าวใดๆ ของ Cosway โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท รวมทั้งท่านจะไม่ทำสำเนา แก้ไข หรือทำขึ้นมาใหม่ เพื่อการขายหรือการใช้ส่วนตัว เกี่ยวกับสิ่งที่ได้บันทึกไว้ บันทึกเสียง หรือเทปวิดีโอ ในการนำเสนอที่บริษัทได้ทำหรือจัดหาไว้ให้

การปฏิเสธการรับประกัน 

สมาชิก ผู้ซื้อสินค้า และผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Cosway รวมทั้งเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัท จะเข้าไปใช้เว็บไซต์เหล่านั้นโดยมีความเสี่ยงของตนเอง บริษัทไม่ประกันว่าบริการที่จัดทำไว้ให้จะสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่ถูกรบกวน หรือไม่มีข้อผิดพลาด อาจมีความล่าช้า การละเว้น การรบกวน รวมทั้งเนื้อหา การเผยแพร่ข่าว ข้อมูลและเนื้อหาอื่น ๆ อาจไม่ถูกต้องแม่นยำ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการมีอยู่ของเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่อาจเชื่อมโยงกัน

บริษัทไม่รับผิดชอบในการตัดข้อความทางอีเมล์ที่ได้เก็บไว้ออกไป

แม้ว่าบริษัทจะดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไวรัสและสิ่งที่สร้างความเสียหายอื่นๆ กับเว็บไซต์ของบริษัท แต่ก็ไม่เป็นการประกันว่าเว็บไซต์ของบริษัทจะปราศจากสิ่งที่สร้างความเสียหายใดๆ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮกเกอร์ หรือการก่อวินาศกรรมทางเทคนิคอื่นใด บริษัทไม่รับประกันว่าเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกันจะไม่มีข้อผิดพลาด

บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเนื่องมาจากการดาวน์
โหลดดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทหรือของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกัน

กรุณารับทราบเกี่ยวกับข้อปฏิเสธการรับประกันที่สำคัญๆ ดังต่อไปนี้

ข้อมูล เนื้อหาและบริการที่อยู่ในเว็บไซต์ Cosway รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะกราฟฟิก การเชื่อมโยง และสิ่งต่างๆ ที่ได้จัดทำไว้ให้ท่านตามหลักของ “ตามที่เป็นอยู่และในที่มี” และ “ที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องแม่นยำ ความเพียงพอ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล หรือเนื้อหา และได้ปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด และ/หรือ การละเว้น เกี่ยวกับข้อมูลและเนื้อหา สูงสุดเท่าที่กฏหมายอนุญาตให้ทำได้ บริษัทปฏิเสธการมีตัวแทน และการรับประกันทุกประเภท ไม่ว่าจะโดยการแสดงไว้ โดยนัย หรือตามกฏหมาย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับชื่อ การไม่ละเมิด การซื้อขายได้ รวมทั้งความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ 

ไม่มีเหตุการณ์ใดที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกรณีพิเศษ สิ่งที่บังเอิญเกิดขึ้น การชดเชย การเป็นแบบอย่าง หรือความเสียหายที่ตามมา การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญหาย หรือการส่งคำสั่งผิด การสูญเสียกำไร การลงทะเบียนที่หายไป การสูญเสียค่าความนิยม การสูญหายหรือการถูกขโมยโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นๆ โดยมีสาเหตุและภายใต้ทฤษฎีของความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องกับ (1) การใช้เว็บไซต์ของบริษัท หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ดังกล่าวโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือ (2) ความล้มเหลวของการปฏิบัติงาน ความผิดพลาด การละเว้น การรบกวน ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการปฏิบัติงานหรือการส่งสัญญาณ หรือ (3) ความผิดเกี่ยวกับสายส่งหรือระบบ หรือการมีไวรัส หรือการก่อวินาศกรรมทางทางนิคอื่นๆ แม้ว่า Cosway พนักงาน หรือตัวแทน ได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้หรือความน่าจะเป็นของความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว

สมาชิกและผู้ซื้อสินค้ารับทราบว่าข้อปฏิเสธดังกล่าวข้างต้นจะใช้กับเนื้อหาของเว็บไซต์ สินค้า และบริการต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Cosway online Shopping Mall.

หากมีบางอำนาจศาลที่ไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบดังกล่าว ความรับผิดชอบ (ถ้ามี) ในอำนาจศาลนั้นจะจำกัดเฉพาะเท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย

การโพสต์สาธารณะ 

การโพสต์สาธารณะจะได้รับการทบทวน แก้ไข ตัดออก โดยบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า แม้ว่าบริษัทจะสงวนสิทธิ์ในการกั้นหรือตัดการโพสต์สาธารณะ และ/หรือ อีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะเป็นการละเมิดสัญญานี้ ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าว

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ 

เว็บไซต์ Cosway อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นจำนวนมาก รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์ของผู้ขายสินค้า และเว็บไซต์ที่จัดหาสินค้าอื่นๆ ซึ่งบุคคลที่สามเป็นเจ้าของและดำเนินการอยู่ การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ Cosway ไม่ได้หมายความว่าบริษัทรับทราบหรือยอมรับผิดชอบในเนื้อหา การใช้งาน หรือสินค้าและบริการที่มีอยู่เว็บไซต์ดังกล่าว การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อดังกล่าว (ถ้ามี) ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ เนื้อหา การเข้าถึง นโยบายความเป็นส่วนตัว การแสดงความคิดเห็น การให้เป็นตัวแทน บริการที่จัดไว้ให้ สินค้าที่นำเสนอเพื่อจำหน่าย รวมทั้งเว็บไซต์ที่เชื่อมต่ออื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้นๆ

ท่านจะไม่ใช้สิทธิใดๆ ที่ท่านมีอยู่ตามกฏหมายของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ต่อบริษัท สำหรับความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับความเสียหาย หรือการสูญเสียที่ได้รับหรือที่ถูกกล่าวหา อันมีสาเหตุจากการใช้หรือความเชื่อถือในการกระทำ เนื้อหา ความถูกต้องแม่นยำ นโยบายความเป็นส่วนตัว การแสดงความคิดเห็นหรือการเป็นตัวแทน สินค้า หรือบริการที่จัดไว้ให้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อดังกล่าว หรือที่มีอยู่ผ่านทางแหล่งที่มาเหล่านั้น หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าว ท่านควรส่งคำถามไปที่ผู้ดูแลเว็บไซต์นั้นๆ โดยตรง

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 

ท่านรับทราบว่าเว็บไซต์ Cosway บรรจุข้อมูล รูปภาพ กราฟ ซอฟแวร์ วิดีโอ ข้อความ อักษร ข้อมูลรูปภาพ การออกแบบ เพลง เสียง และสิ่งของอื่นๆ (โดยเรียกรวมกันว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น และสิทธิเหล่านี้จะมีผลตามกฏหมายและได้รับการคุ้มครองในทุกรูปแบบ ทั้งเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาขึ้นหลังจากนั้น

เว็บไซต์ Cosway และส่วนอื่นใดที่มีเนื้อหาทางปัญญาจะมีลิขสิทธิ์โดยการทำงานร่วมกันภายใต้กฏหมายของสหรัฐอเมริกา และกฏหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศอื่นๆ บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเลือก การร่วมมือกัน การจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาทางปัญญาดังกล่าว ชื่อ Cosway และสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์ Cosway ที่ไม่ได้เป็นของบริษัท เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

ท่านจะไม่แก้ไข เคลื่อนย้ายออกไป ตัดออก แต่งเติม เพิ่ม ตีพิมพ์ ส่งต่อ มีส่วนร่วมในการโอนหรือจำหน่าย สร้างงานอนุพันธ์ จำหน่ายจ่ายแจก ดำเนินการ ตั้งแสดง หรือโดยวิธีใดที่จะหาประโยชน์จากเนื้อความทางปัญญาหรือจากเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน

หากไม่มีการแสดงข้อจำกัดเฉพาะใดไว้ ท่านได้รับอนุญาตเท่าที่จำเป็นเพื่อการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย ในการแสดง ดาวน์โหลด เก็บ และพิมพ์ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์เก็บเอาไว้เพื่อการใช้ส่วนตัวของท่านเท่านั้น โดยที่ท่านจะต้องไม่แก้ไขเนื้อหาต่างๆ และท่านต้องเก็บลิขสิทธิ์และประกาศที่เป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ในนั้นทั้งหมดไว้

หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลัษณ์อักษรจากบริษัทก่อน ท่านจะไม่เคลี่อนย้ายหรือลอกเลียนแบบสิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์ Cosway ไว้ในเซิร์ฟเวอร์อื่นใด ท่านตกลงที่จะไม่ทำสำเนา ถอดชิ้นส่วน แยก หรือประการอื่นใดในการกลับกลไกส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ Cosway หรือพยายามที่จะได้รับหรือเรียนรู้รหัสแหล่งที่มา โครงสร้าง ขั้นตอนวิธี หรือแนวความคิดที่เป็นพื้นฐานของเว็บไซต์ดังกล่าว หรือกระทำการใดๆ ที่ตรงกันข้ามกับข้อกำหนดของการใช้งานเหล่านั้น

สิทธิของบริษัท 

บริษัทไม่สามารถและจะไม่กลั่นกรองเนื้อหาของเว็บไซต์ของสมาชิก และจะไม่มีข้อผูกมัดใดในการทำเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สมาชิกแต่ละรายตกลงว่าบริษัทอาจทำการตรวจตราเว็บไซต์และเนื้อหาของสมาชิกเหล่านั้นเป็นระยะๆ ได้

โดยดุลยพินิจแต่เพียงลำพังของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการใช้งานได้โดยไม่ต้องทำหนังสือแจ้ง และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดที่ได้จ่ายไปแล้วโดยสมาชิกหรือผู้ซื้อสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ที่ได้ละเมิดสัญญาสำหรับสมาชิก หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้า หรือการใช้เว็บไซต์ที่ผิดกฏหมายของบุคคลดังกล่าว

บริษัทมีสิทธิ์ที่จะตรวจตราเว็บไซต์ของสมาชิกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ บริษัทอาจเปิดเผยเนื้อหา บันทึก หรือการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่อยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้หากมีความจำเป็นดังนี้ (1) เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมาย กฏข้อบังคับ หรือคำร้องขออย่างเป็นทางการจากหน่วยงานรัฐบาลใด (2) หากการเปิดเผยดังกล่าวสมเหตุสมผลหรือเหมาะสมในการดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ หรือ (3) เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ผู้ใช้งานของบริษัท ผู้อุปถัมภ์ ผู้ให้บริการ ผู้ให้ใบอนุญาต หรือผู้ประกอบการค้า

บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับการกลั่นกรอง ตรวจตรา แก้ไข หรือสังเกตุการณ์เนื้อหาในเว็บไซต์ของสมาชิก อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตรวจสอบข้อกล่าวหาของการละเมิดลิขสิทธิ์ การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ความเสียหาย สิ่งผิดกฏหมาย หรือเนื้อหาหรือสิ่งที่น่ารังเกรียจ ในเว็บไซต์ของสมาชิกได้ และจะพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงลำพังของบริษัทในการเอาเนื้อหาดังกล่าวออก หรือขอให้เอาออกจากเว็บไซต์ของสมาชิกได้

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการห้าม แก้ไข หรือเอาเนื้อความที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือหน่วงงานอื่นออกได้

การประพฤติปฏิบัติระหว่างการใช้งาน 

ท่านรับทราบว่า เนื้อความทั้งหมดไม่ว่าที่โพสต์สาธารณะหรือที่ส่งไปเป็นการส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงลำพังของบุคคลที่ริเริ่มทำเนื้อความดังกล่าว ซึ่งหมายความว่าท่านจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านได้โพสต์ข้อความไว้ อีเมล์ หรือประการอื่นใดที่ส่งผ่านบริการของ Cosway บริษัทจะไม่ควบคุมข้อความใดๆ ที่โพสต์ผ่านบริการของ Cosway ดังนั้น บริษัทจะไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว ท่านเข้าใจว่า ในการใช้บริการของ Cosway ท่านอาจได้รับการเปิดเผยถึงเนื้อความที่ก้าวร้าว ไม่เหมาะสม หรือที่อาจได้รับการคัดค้าน ไม่มีกรณีใดที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความผิดพลาดหรือการละเว้นเนื้อความใด หรือสำหรับการสูญเสีย หรือความเสียหายชนิดใดที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อความที่โพสต์ไว้ การส่งอีเมล์ หรือประการอื่นใดที่ส่งผ่านทางบริการของ Cosway

ตามความคิดเห็นของบริษัท การประพฤติปฏิบัติใดที่สมาชิกหรือผู้ซื้อสินค้า จำกัดหรือห้ามมิให้สมาชิกหรือผู้ซื้อสินค้าอื่นใช้หรือเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของบริษัท จะต้องห้ามอย่างเคร่งครัด สมาชิก และผู้ซื้อสินค้าตกลงที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น ห้ามมิให้สมาชิกและผู้ซื้อสินค้าโพสต์หรือส่งผ่านสิ่งผิดกฏหมาย เป็นการคุกคาม เหยียดหยาม ก่อความรำคาญ หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร ไม่เหมาะสมทางเพศ ดูหมิ่น สร้างความเกลียดชัง เหยียดผิวหรือเชื้อชาติ หรือประการอื่นใดที่เป็นสิ่งที่อาจได้รับการคัดค้าน รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิ่งที่เป็นการส่งเสริมให้มีการประพฤติที่อาจเป็นความผิดทางอาญา การก่อให้เกิดความรับผิดชอบทางแพ่งได้ หรือประการอื่นใดที่เป็นการละเมิดกฏหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กฏหมายของรัฐ จังหวัด ดินแดน กฎหมายในประเทศ หรือกฏหมายระหว่างประเทศ โดยผ่านทางบริการของ Cosway

ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้บริการของ Cosway ในเรื่องดังต่อไปนี้

 1. อัพโหลด โพสต์ อีเมล์ หรือประการอื่นใด ในการส่งเนื้อความที่ผิดกฏหมาย ก่อให้เกิดอันตราย เป็นการข่มขู่ เหยียดหยาม ก่อความรำคาญ บิดเบือน ทำให้เสียชื่อเสียง หยาบคาย ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท รุกรานความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น สร้างความเกลียงชัง หรือเหยียดผิว เหยียดเชื้อชาติ หรือประการอื่นใดที่อาจได้รับการคัดค้านได้
 2. การทำร้ายผู้เยาว์ด้วยวิธีใดๆ
 3. ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด หรือแจ้งเท็จ หรือประการอื่นใดที่บิดเบือนความเกี่ยวพันของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานใด
 4. ปลอมแปลงหัวข้อหรือประการอื่นใดในการจัดการกับการระบุตัวตนที่แท้จริงเพื่อปลอมแปล
  งแหล่งที่มาของเนื้อความที่ส่งผ่านบริการที่ใช้
 5. อัพโหลด โพสต์ อีเมล์ หรือประการอื่นใด ในการส่งเนื้อความที่ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะส่ง ภายใต้กฏหมายหรือความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือความไว้วางใจใดๆ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นความลับที่ได้เรียนรู้มาหรือที่ได้รับการเปิดเผยเนื่องจากเป็น
  ส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในการว่าจ้าง หรือภายใต้สัญญาที่ไม่ให้เปิดเผย)
 6. อัพโหลด โพสต์ อีเมล์ หรือประการอื่นใด ในการส่งเนื้อความที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นของบุคคลใด
 7. อัพโหลด โพสต์ อีเมล์ หรือประการอื่นใด ที่เป็นการส่งสิ่งที่มีไวรัสซอฟแวร์ หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด แฟ้มหรือโปรแกรมที่ได้ออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดความสามารถในการทำงานของซอฟแวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมใด
 8. แทรกแซงหรือรบกวนบริการของ Cosway หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อไปยังบริการของ Cosway หรือไม่เชื่อฟังข้อควรปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ นโยบาย หรือข้อกำหนดต่างๆ ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อไปยังบริการของ Cosway
 9. ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะละเมิดกฏหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กฏหมายของรัฐ จังหวัด ดินแดน กฎหมายในประเทศ หรือกฏหมายระหว่างประเทศ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ใช้บังคับตามกฏหมาย หรือ
 10. รวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใช้งานอื่นๆ สมาชิก หรือผู้ซื้อสินค้าที่ลงทะเบียนไว้

การโฆษณาและนโยบายป้องกันการสแปม 

บริษัทจะยกเลิกสัญญาสำหรับสมาชิก หรือการเข้าร่วมเป็นผู้ซื้อสินค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้ของท่าน และจะปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทในทันที หากมีข้อสงสัยว่าท่านได้ดำเนินการหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำสแปม หรือได้ทำการส่งอีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ

โดยสัญญานี้ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและตกลงปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณาและการป้องกันสแปมของบริษัท ซึ่งได้รวมเข้าไว้โดยการอ้างอิงและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของการใช้งานนี้

การชดใช้ค่าเสียหาย 

ท่านตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลเหล่านั้น สำหรับการสูญเสีย หรือความรับผิดชอบที่เกิดกับบริษัทอันเป็นผลมาจากการเป็นตัวแทนที่ไม่ได้รับอนุญาตของท่าน หรือการกระทำที่เป็นการผิดข้อกำหนดของการใช้งานเหล่านี้ หากท่านเป็นสมาชิกหรือผู้ซื้อสินค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้ ข้อกำหนดนี้จะยังคงอยู่หลังมีการยกเลิกสัญญาสำหรับสมาชิกหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อสินค้า นอกจากนั้น สมาชิกยังตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทจากความรับผิดชอบใดหรือทั้งหมด การเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือที่ไม่เป็นตัวเงิน ค่าใช้จ่าย และความเสียหายต่างๆ (รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายต่างๆ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ Cosway หรือสิ่งของอย่างเป็นทางการ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเรียกร้องเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท การทำให้เสียชื่อเสียง การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสาธารณะ การไม่ได้รับบริการโดยสมาชิกอื่นๆ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อกำหนดของการใช้งานเหล่านี้จะได้รับการควบคุมและตีความตามกฏหมายของประเทศไทย โดยไม่มีผลต่อหลักการของความขัดแย้งทางกฏหมายใด ๆ ท่านตกลงว่าการกระทำใดตามกฏหมาย หรือความเที่ยงธรรมที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของการใช้งานเหล่านี้ จะยื่นเรื่องไปยังศาลในประเทศ สหพันธรัฐ หรือศาลของจังหวัด ที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เท่านั้น และท่านจะยื่นให้กับเขตอำนาจของศาลนั้นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ของการดำเนินดคีของการกระทำดังกล่าว

บทบัญญัติที่แยกส่วนได้ 

หากมีข้อกำหนดใดของข้อกำหนดของการใช้งานเหล่านี้ผิดกฏหมาย เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดนั้นจะถือว่าแยกออกจากสัญญาใช้งานเหล่านี้ และจะไม่กระทบต่อความถูกต้องสมบูรณ์และการใช้บังคับได้ของข้อกำหนดต่างๆ ที่เหลืออยู่ ท่านจะไม่แก้ไขข้อกำหนดของการใช้งานเหล่านี้ รวมทั้งสัญญาสำหรับสมาชิก หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อสินค้า เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย

การแจ้ง

การแจ้งใดๆ ที่ทำโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและจะถือว่าได้ส่งให้แล้ว เมื่อได้ส่งหนังสือแจ้งโดยทางอีเมล์ไปยังสมาชิก หรือผู้ซื้อสินค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตามที่อยู่อีเมล์ที่เป็นทางการที่บริษัทได้ระบุไว้ หรือที่สมาชิก หรือผู้ซื้อที่ลงทะเบียนได้ให้ไว้